Olt. ANUNȚURI LICITAȚIE ȘOPÂRLIȚA

drumuri sopârlitaROMÂNIA   JUDEȚUL OLT COMUNA ȘOPÂRLIȚA str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

ANUNŢ   PUBLICITAR ( 1)

Primăria comunei Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, organizează licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii spațiului nr. 1 din incinta magazinului, în suprafață utilă de 76,21 mp din suprafața construită de 158 mp, împreună cu cota parte aferentă teren 418,76 mp din suprafața totală de 722 mp, ce se află pe str. Aleea Parcului nr. 7, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei.

 1. Informaţii generale privind organizatorul licitației: Primăria Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro, cod fiscal 17091437, prin structura sa de specialitate, respectiv comisia de evaluare numită de primarul comunei Şopârliţa, prin dispoziție, prin persoana care conduce ședinţa de licitaţie – preşedintele acesteia, numit licitator.
 2. Informaţii generale privind obiectul licitației:  spațiul nr. 1 din incinta magazinului, în suprafață utilă de 76,21 mp din suprafața construită de 158 mp, împreună cu cota parte aferentă teren 418,76 mp din suprafața totală de 722 mp, ce se află pe str. Aleea Parcului nr. 7, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Şopârliţa.

  Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentaţia de atribuire este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șopârlița nr. 40/31.10.2018, care face parte integrantă din această hotărâre.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La licitaţie poate participa orice PFA/II/IF/SC care se încadrează în condițiile din caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul Primăriei, pe site-ul web al comunei Șopârlița primaria@primaria-soparlita.ro, la locul unde se află imobilul, sau de la data anunțului într-un cotidian central și într-un cotidian local.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul organizatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Pentru a intra în posesia documentaţiei de atribuire doritorii pot să se prezinte la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar: 

Prețul de vânzare a caietului de sarcini este în cuantum de 100 lei. Plata se face în numerar la casieria unității sau prin virament bancar

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 21.11.2018.

 1. Informații privind ofertele

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 26.11.2018, ora 900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor: Licitaţia publică deschisă se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121,în data de 26.11.2018, începând cu ora 1000.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței:secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Olt, str. Mănăstirii nr. 2, tel.: 0249414989, fax: 0249437370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în termenele prevăzute de Legea. Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.11.2018.
 4. Alte date: Durata de închiriere este de 5 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi de  2080 lei/an.

Taxa de participare la licitaţie este de 150 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 2080 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Șopârlița sau la telefon 0249455382, zilnic între orele 0800 – 1600.

    primar soparlita Cristinel Neagu  PRIMAR, Ing. NEAGU

–––––––––––––

ROMÂNIA  JUDEȚUL OLT COMUNA ȘOPÂRLIȚA str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro

ANUNŢ   PUBLICITAR (2)

Primăria comunei Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121,  județul Olt, organizează negociere directă, în vederea închirierii terenului intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 196 mp, imobil ce aparține domeniului privat al comunei Şopârliţa, aferent spațiului comercial proprietate a I.I. Stoica Viorel.

 1. Informaţii generale privind organizatorul licitației: Primăria Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro, cod fiscal 17091437, prin structura sa de specialitate, respectiv comisia de evaluare numită de primarul comunei Şopârliţa, prin dispoziție, prin persoana care conduce ședinţa de negociere – preşedintele acesteia.
 2. Informaţii generale privind obiectul licitației: terenul intravilan, categoria de folosință curți-construcții, în suprafață de 196 mp, imobil ce aparține domeniului privat al comunei Şopârliţa, aferent spațiului comercial proprietate a I.I. Stoica Viorel.

         Procedura aplicată: negociere directă.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentaţia de atribuire este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șopârlița nr. 42/31.10.2018, care face parte integrantă din această hotărâre.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La negociere poate participa orice PFA/II/IF/SC care se încadrează în condițiile din caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul Primăriei, pe site-ul web al comunei Șopârlița primaria@primaria-soparlita.ro, la locul unde se află imobilul, sau de la data anunțului într-un cotidian central și într-un cotidian local.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul organizatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Pentru a intra în posesia documentaţiei de atribuire doritorii pot să se prezinte la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Prețul de vânzare a caietului de sarcini este în cuantum de 50 lei. Plata se face în numerar la casieria unității sau prin virament bancar

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 23.11.2018.

 1. Informații privind ofertele

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 28.11.2018, ora 900.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:Negocierea directă se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121,în data de 28.11.2018, începând cu ora 1000.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Olt, str. Mănăstirii nr. 2, tel.: 0249414989, fax: 0249437370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în termenele prevăzute de Legea. Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.11.2018.
 4. Alte date: Durata de închiriere este de 25 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Preţul de pornire al negocierii va fi de 153,32 lei/an.

Taxa de participare la negociere este de 100 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 153,32 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Șopârlița sau la telefon 0249455382, zilnic între orele 0800 – 1600.

PRIMAR, Ing. NEAGU CRISTINEL 

––––––––––––––––––––-––

ROMÂNIA, JUDEȚUL OLT,  COMUNA ȘOPÂRLIȚA str. Principală nr. 121, sat Șopârlița, comuna Șopârlița, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro 

ANUNŢ   PUBLICITAR (3)

Primăria comunei Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121,  județul Olt, organizează licitaţie publică deschisă, în vederea închirierii spațiului nr. 2 din incinta magazinului, în suprafață utilă de 54,97 mp din suprafața construită de 158 mp, împreună cu cota parte aferentă teren 303,24 mp din suprafața totală de 722 mp, ce se află pe str. Aleea Parcului nr. 7, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei.

 1. Informaţii generale privind organizatorul licitației: Primăria Șopârlița, cu sediul în comuna Șopârlița, satul Șopârlița, str. Principală nr. 121, județul Olt, cod poștal 237328, tel./fax: 0249455382, website: http://www.primaria-soparlita.ro, e-mail: primaria@primaria-soparlita.ro, cod fiscal 17091437, prin structura sa de specialitate, respectiv comisia de evaluare numită de primarul comunei Şopârliţa, prin dispoziție, prin persoana care conduce ședinţa de licitaţie – preşedintele acesteia, numit licitator.
 2. Informaţii generale privind obiectul licitației:  spațiul nr. 2 din incinta magazinului, în suprafață utilă de 54,97 mp din suprafața construită de 158 mp, împreună cu cota parte aferentă teren 303,24 mp din suprafața totală de 722 mp, ce se află pe str. Aleea Parcului nr. 7, imobile ce aparțin domeniului privat al comunei Şopârliţa.

Procedura aplicată: licitaţie publică deschisă.

 1. Informaţii privind documentaţia de atribuire:Documentaţia de atribuire este aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al comunei Șopârlița nr. 41/31.10.2018, care face parte integrantă din această hotărâre.

3.1. Modalitatea prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire: La licitaţie poate participa orice PFA/II/IF/SC care se încadrează în condițiile din caietul de sarcini. Persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentaţiei de atribuire începând cu data publicării prezentului anunţ la avizierul Primăriei, pe site-ul web al comunei Șopârlița primaria@primaria-soparlita.ro, la locul unde se află imobilul, sau de la data anunțului într-un cotidian central și într-un cotidian local.

3.2. Denumirea şi adresa compartimentului din cadrul organizatorului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Pentru a intra în posesia documentaţiei de atribuire doritorii pot să se prezinte la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar:

Prețul de vânzare a caietului de sarcini este în cuantum de 100 lei. Plata se face în numerar la casieria unității sau prin virament bancar

3.4. Data limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.11.2018.

 1. Informații privind ofertele

4.1. Data limită de depunere a ofertelor: 27.11.2018, ora 9.

4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121, la compartimentul relații cu publicul.

4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: Oferta va fi depusă într-un singur exemplar semnat de către ofertant pe fiecare pagină.

 1. Data şi locul la care se va desfăşura şedinţa publică de deschidere a ofertelor:Licitaţia publică deschisă se va desfășura la sediul Primăriei comunei Șopârlița, str. Principală nr. 121,în data de 27.11.2018, începând cu ora 1000.
 2. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax și/sau adresa de e-mail a instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute și termenele pentru sesizarea instanței: secţia contencios administrativ și fiscal a Tribunalului Olt, str. Mănăstirii nr. 2, tel.: 0249414989, fax: 0249437370, e-mail: tribunalul-olt@just.ro, în termenele prevăzute de Legea. Nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu modificările și completările ulterioare.
 3. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 05.11.2018.
 4. Alte date: Durata de închiriere este de 5 ani de la data încheierii contractului de închiriere, cu posibilitate de prelungire a duratei.

Preţul de pornire al licitaţiei va fi de  1600 lei/an.

Taxa de participare la licitaţie este de 150 lei.

Garanţia de participare la licitaţie este de 1600 lei.

Informaţii suplimentare se pot obţine la sediul Primăriei comunei Șopârlița sau la telefon 0249455382,  zilnic între orele 0800 – 1600.

PRIMAR,   Ing. NEAGU CRISTINEL
––––––––––––––––––––––––

 

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s